Opti new Product, DS-E33 II LF series

OPTI-UPS release DS-E33 II LF series. DS-E33 II LF Series is true galvanic isolation transformer design, and perfect for industrial applications due to its robustness and unique ventilation technology.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *